Tag: Slurpee

ใครคิดค้นสเลอปี้

ใครคิดค้นสเลอปี้

เชื่อว่าทุกคนรู้จักสเลอปี้
เครื่องดื่มเกล็ดน้ำแข็งที่ขายใน 7-Eleven
แต่รู้ไหมว่า ในตอนแรกนั้น คนที่ผลิตสเลอปี้นั้นไม่ได้ตั้งใจจะผลิตสเลอปี้
และที่สำคัญก็ไม่ได้วางขายใน 7-Eleven มาก่อนด้วย
เรื่องนี้มีความเป็นมายังไง ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง