Tag: P&G

การลงทุนใน มีดโกนหนวด Gillette

การลงทุนใน มีดโกนหนวด Gillette

รู้ไหมว่าคนสมัยก่อนเวลาโกนหนวด
จะนำหินหรือเปลือกหอยคมๆ มาใช้ในการโกนหนวด
ซึ่งทำให้เกิดบาดแผลได้ง่ายมาก
ต่อมาก็เริ่มใช้มีดโกน แต่ก็ไม่สะดวกเพราะต้องมานั่งลับมีด

ทุกวันนี้ทุกคนคงรู้จักมีดโกนหนวด Gillette
ที่โกนหนวดได้ง่าย ไม่ต้องลับมีด ถ้าอยากเปลี่ยนใหม่ก็ทิ้งเลย

ความเป็นมาของบริษัท Gillette ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง