Tag: beauty cottage

BEAUTY หุ้น 17 เด้ง

BEAUTY หุ้น 17 เด้ง

BEAUTY ราคา IPO เมื่อ 5 ปีที่แล้วคือ 8 บาท
ตอนนั้นบริษัทมี 300 ล้านหุ้น แปลว่ามูลค่าบริษัท ณ ตอนนั้นคือ 2,400 ล้านบาท
5 ปีผ่านไป..
ตอนนี้ (17 สค 60) บริษัทนี้มีมูลค่าบริษัท 42,038 ล้านบาท หรือขึ้นมาจากราคา IPO 17.5 เท่า