Tag: WHART

ผู้สนับสนุน.. โอกาสลงทุนใน คลังสินค้า บนทำเลยุทธศาสตร์ของประเทศ

ผู้สนับสนุน.. โอกาสลงทุนใน คลังสินค้า บนทำเลยุทธศาสตร์ของประเทศ

บางครั้งการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ดี มักจะตามมาด้วยเงินลงทุนก้อนใหญ่
ซึ่งทำให้โอกาสในการลงทุนของเราถูกจำกัดด้วยเรื่องเงิน

แต่ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองจากการเป็น “เจ้าของทั้งหมด” มาเป็น “เจ้าของร่วม”
ก็จะทำให้เราสามารถลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ ที่มีศักยภาพดีได้

ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้อย่างสม่ำเสมอในระยะยาว

แล้วตอนนี้มีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อะไรบ้างที่น่าสนใจ?