Tag: Seven & I Holdings

7-ELEVEN กำลังอิ่มตัวในญี่ปุ่น

7-ELEVEN กำลังอิ่มตัวในญี่ปุ่น

จำนวนสาขาของ 7-ELEVEN ประเทศไทย
ปี 2008 มี 4,778 สาขา
ปี 2013 มี 7,429 สาขา
ปี 2018 มี 10,988 สาขา

เราจะเห็นว่า 7-ELEVEN มีจำนวนสาขาเพิ่มขึ้นมากถึง 130%
ภายในระยะเวลาเพียงแค่ 10 ปีเท่านั้น

คำถามที่น่าสนใจก็คือ
แล้วอีกใน 10 ปี ข้างหน้า 7-ELEVEN จะยังคง
ขยายสาขาได้เหมือนอย่างที่ผ่านมาหรือไม่

เรื่องนี้เป็นอย่างไร ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง