Tag: KTAM

กองทุน High Dividend RMF

กองทุน High Dividend RMF


Dividend แปลว่าเงินปันผล
High Dividend แปลว่าเงินปันผลสูง
จะดีแค่ไหน ถ้าเราได้ลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ดี สม่ำเสมอ และ/หรือ มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลในอนาคต

กองทุนระดับโลกที่เน้นด้าน Financial Service  กองแรกและกองเดียวของประเทศไทย

กองทุนระดับโลกที่เน้นด้าน Financial Service กองแรกและกองเดียวของประเทศไทย

ถ้าถามว่าภาคธุรกิจอะไรมีบทบาทมากที่สุดของโลกมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นธุรกิจภาคการเงิน ซึ่งเป็นเหมือนฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจต่าง ๆ ของทุกประเทศ และเป็นพื้นฐานที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจโลก