Tag: KT-HiDiv RMF

กองทุน High Dividend RMF

กองทุน High Dividend RMF


Dividend แปลว่าเงินปันผล
High Dividend แปลว่าเงินปันผลสูง
จะดีแค่ไหน ถ้าเราได้ลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ดี สม่ำเสมอ และ/หรือ มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลในอนาคต