Tag: kawa haus

<ผู้สนับสนุน> Kawa HAUS คอนโดสไตล์รีสอร์ท…ให้การพักผ่อนเกิดได้ในทุกๆ วัน

<ผู้สนับสนุน> Kawa HAUS คอนโดสไตล์รีสอร์ท…ให้การพักผ่อนเกิดได้ในทุกๆ วัน

คนวัยทำงานในยุคนี้
คงอยากหาที่อยู่อาศัยที่รู้สึกว่าเหมือนรีสอร์ท
แต่ก็คงไม่อยากอยู่ไกลจากตัวเมือง
เพราะเราต้องเดินทางไปทำงานในเมืองทุกๆวัน
ซึ่งปัญหาทั้งหมดนี้
ได้มีคอนโดที่ตอบโจทย์นี้แล้ว

เรื่องนี้เป็นอย่างไร ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง