Tag: blockchain

สรุป Blockchain และ Bitcoin แบบง่ายสุดแล้ว

สรุป Blockchain และ Bitcoin แบบง่ายสุดแล้ว

ทุกคนคงเคยได้ยินคำว่า Blockchain และ Bitcoin แต่เชื่อว่าส่วนใหญ่ยังงงอยู่ว่ามันคืออะไร จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มาจากทิศทางของระบบการเงินโลกในอนาคตจะเป็นสังคมไร้เงินสด การจ่ายเงินรับเงินจะทำผ่านระบบดิจิตอล เพราะสะดวก ลดปัญหาคอรัปชันและฟอกเงิน ไม่มีต้นทุนในการพิมพ์หรือขนส่งธนบัตร แต่จะทำอย่างไรให้เงินดิจิตอลมีความปลอดภัย ไม่ใช่ว่าใครอยากเสกเงินขึ้นมาในระบบก็ทำได้