Tag: Birkin

ประวัติ กระเป๋า Hermès

ประวัติ กระเป๋า Hermès

เพราะอะไรกระเป๋า Hermès
ถึงมีราคาแพงกว่ากระเป๋าแบรนด์อื่น
เรื่องนี้มีความเป็นมาที่น่าสนใจ
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง