Tag: มหาวิทยาลัย

วิกฤติ มหาวิทยาลัยไทย

วิกฤติ มหาวิทยาลัยไทย

“3 ใน 4 ของมหาวิทยาลัยของไทยในปัจจุบันอาจต้องปิดตัวลง ในช่วง 10 ปีข้างหน้า”

ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยของไทยบางแห่งต้องมีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอน
บางสาขาวิชาต้องถูกปิดเพราะคนมาเรียนน้อย
มหาวิทยาลัยเอกชนบางแห่งต้องขายกิจการให้ผู้ร่วมทุนต่างชาติ
บางกรณีถึงขนาดมีการเลิกจ้างอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

ทำไมเรื่องถึงเป็นแบบนี้
ลงทุนแมนจะเล่าใฟ้ฟัง